Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Kunnskapsløftet > Generell del

Kvinnespor og Kunnskapsløftets generelle del

Av Siv Randi Kolstad

Kunnskapsløftet ble innført fra skoleåret 2006-2007, og består av tre ulike elementer:
- Læringsplakaten
- Læreplanens generelle del
- Nye læreplaner i de ulike fagene

1) Læringsplakaten
Når det gjelder Læringsplakaten, er det spesielt punkt 11 som blir sentralt i denne sammenhengen:

11) Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.

2) Generell del:
Det meningssøkende menneske
(...) mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig. (...) oppfostringen skal fremme likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. (...) utdanningen må (...) formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir. (...) motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse gjennom grupper med ulike levesett.

- Kvinnespor skal formidle begge kjønns historie .

Det skapende menneske
Det fremste mål for utdanning er utvikling. Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på deres egne premisser (...).

- Kvinnespor skal tilpasses målgruppa.

Det arbeidende menneske
Det er et særtrekk ved mennesket at det både utprøver, uttrykker og utvikler sine evner i arbeid. Opplæringen skal gi elever (...) innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv (...). Teknologiens historie er historien om oppfinnsomhet (...) skifte i teknologi markerer de store epoker i menneskenes historie - fra steinalder til atomalder, fra jordbruksrevolusjon til den industrielle revolusjon. (...) Framveksten av ny teknologi utvikler redskaper, næringsveier, samfunnsformer og åndsliv. Det er en vesentlig del av allmenndannelsen å kjenne vår teknologiske kulturelle arv.

Hvis lik rett til utdanning skal være reell, er det ikke tilstrekkelig at alle får likeverdig utdanning uavhengig av kjønn, funksjonsevne, geografisk tilknytning, religiøs tilhørighet, sosial klasse eller etnisk bakgrunn - retten må også være uavhengig av den skoleklasse den enkelte elev havner i.

- Kvinnespor skal gi innsikt i den teknologiske utviklingen, og nettsida skal være tilgjengelig for alle i målgruppa.

Det allmenndannede menneske
God allmenndannelse vil si tilegnelse av konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv (...) Ordnende kunnskap må til for å lære å lære og for å bruke det en vet, til å få grep på det en ikke kan. (...) For å gi overblikk og sammenheng er det derfor også viktig å planlegge og samarbeide om undervisningen på tvers av fag, slik at relevansen av fagene for hverandre trer fram og mer helhetlig forståelse utvikles. (...) Opplæringen har en hovedrolle i å formidle felles bakgrunnsinformasjon og referanserammer - den dannelsen alle må være fortrolige med om samfunnet skal forbli demokratisk og samfunnsmedlemmene myndige.

- Kvinnespor skal kunne brukes tverrfaglig, og en del tips til hvordan vil bli presentert.

Det samarbeidende menneske
I tidligere tider skjedde en større del av oppfostringen ved at barn og unge direkte tok del i de voksnes praktiske virksomhet for å løse felles oppgaver. Nå skjer storparten av opplæringen i skoler (...) Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. (...) Skolen som læringsmiljø strekker seg ut over den formelle opplæringen og forholdet mellom elev og lærer. (...) forholdet mellom elevene (...) er en vesentlig del av læringsmiljøet. (...) læringsmiljøet omfatter også foreldrene. (...) Lokalsamfunnet, med dens natur og arbeidsliv, er selv en vital del av skolens læringsmiljø. (...) undervisningen må generelt initiere kontakt til skolens nabolag og gjøre bruk av de ressurser som ligger i dens omegn. Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv.

- Kvinnespor skal speile den lokale historien, og slik bidra til at skolen aktivt kan ta i bruk lokalsamfunnets ressurser.

Det miljøbevisste menneske
Kunnskap og forskning har bedret menneskenes helse, løftet deres levekår og hevet deres velferd i store deler av verden - men har også forsterket ulikheter i verdenssamfunnet og trusler mot naturen. (...) Utvikling av ny teknologi er et felt for utfoldelse av fantasi og skaperkraft som kan berike både den enkeltes liv og samfunnets kultur. Teknologisk kunnskap er en del av allmenndannelsen - nysgjerrighet til å forstå dem som har levd og skapt for oss (...) Opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet (...) gleden over friluftsliv (...) til å bruke kropp og sanser for å oppdage nye steder og til å utforske omverdenen. (...) fostringen må betone forbindelsen mellom naturforståelse og naturopplevelse (...).

- Kvinnespor skal vise hvordan den teknologiske utviklingen kan påvirke lokalsamfunn positivt og negativt. Det er et mål at prosjektet skal speile samfunnsdebatten rundt utviklingen, med gasskraftverk og vindmøller som lokale eksempler. Videre skal nettsida oppmuntre til bruk av lokal natur f.eks til historiske vandringer.

Det integrerte menneske
Opplæringen skal fremme allsidig utvikling av evner og egenart: til å handle moralsk, til å skape og virke, til å arbeide sammen og i harmoni med naturen. (...) skape bevissthet om hvordan vår tid og vår hverdag er bestemt av tidligere generasjoners valg - og om de føringer vi legger for kommende generasjoner (...) Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om sitt eget liv, forpliktelse for samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet.

- Kvinnespor skal være med og gi elevene bevissthet om egen historie, skape identitet og lokal tilhørighet.